Beleidsplan 2020 - 2025

De stichting Bonhomme Tielens, stichting tot behoud van kunst- en cultuurbezit van de families Bonhomme, Tielens en Van Beneden, is opgericht op 7 november 1993 te Maastricht door wijlen mevrouw A.M.M.H.G. Eras-Bonhomme.
 

Doelstelling

De stichting heeft de volgende doelstellingen:

  • Het beheren van de roerende goederen / kunstcollectie van de oprichtster mevrouw Arnoldine Eras-Bonhomme (1908-1995) te Maastricht.
  • Het uitbreiden van de kunstcollectie met die van andere (Maastrichtse) families en meer specifiek Maastrichtse kunst(nijverheids)voorwerpen. Meer speciaal is de stichting alert op het verwerven van Maastrichts zilveren voorwerpen en objecten die aanvullend zijn aan de recent verworven collecties.
  • Het beheren en in stand houden van het vermogen afkomstig van oprichtster mevrouw Arnoldine Eras-Bonhomme en latere erflaat(st)ers zoals de heer G.L.M. Tielens en de heer M.R.M. Tielens en mevrouw P. Storms–Tielens, ter verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting.
  • Het voor het publiek tentoonstellen van bezittingen van de stichting in een daartoe passende omgeving. Vanaf medio september 2020 zullen de recent door de stichting verworven collecties Maastrichts zilver (voor een belangrijk deel) worden  tentoongesteld in het Bonnefantenmuseum in Maastricht.
  • Het door middel van subsidie ondersteunen van restauratie van roerende kunstvoorwerpen en antiquiteiten in Nederland, in het bezit van instellingen / rechtspersonen en particulieren. Aan rijks-, provinciale of gemeentelijke overheden en instellingen worden geen subsidies verstrekt.
  • Het onderhouden van de graven van de families Bonhomme, Tielens, van Beneden en aanverwante families.

 

Inschrijving Stichtingenregister KvK. Nr. 41078624
 

 

orgel.jpg

 

ANBI status

Bij brief van 8 juni 2010 van de belastingdienst is de ANBI status van de stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling) formeel herbevestigd.
 

Werkzaamheden van de stichting

Sinds de oprichting heeft de stichting al meer dan 270 aanvragen behandeld om het restaureren en behouden van roerende kunsthistorische voorwerpen mogelijk te maken. Het overzicht van de projecten van instellingen is op de website terug te vinden. Deze lijst is niet compleet en wordt regelmatig bijgewerkt. Waar mogelijk kan er doorgeklikt worden naar een website van het project zelf waar u meer informatie over de restauratie kunt krijgen. In vele gevallen zijn foto’s van voor en na de restauratie beschikbaar. Er kan worden gezocht op onderwerp, locatie, naam van de instelling die subsidie heeft aangevraagd.

Verder houdt de stichting zich actief bezig met de verwezenlijking van het op een passende wijze tentoonstellen van haar collectie. Deze collectie wordt actief beheerd in lijn met de doelstelling van de stichting.
 

Wijze van fondsenwerving

Dit is niet van toepassing. De stichting werft niet op actieve wijze vermogen. Aldus is er geen sprake van een fondsenwervende instelling. Het huidige vermogen van de stichting is ontstaan uit verkregen erfenissen.
 

Wijze waarop het bestaande vermogen wordt beheerd

Het deel van deze erfenissen dat bestaat uit financiële middelen wordt zodanig beheerd dat de stichting op een duurzame wijze aan de verwezenlijking van haar doelstellingen kan voldoen. Dat wil zeggen dat naast het nakomen van de aangegane uitkeringsverplichtingen, de stichting streeft naar behoud van een kernvermogen om ook voor de toekomst uitkeringsverplichtingen en dekking van kosten in het kader van haar doelstellingen te kunnen nakomen.

Continuïteit is het sleutelwoord. De stichting tracht deze financiële continuïteit te waarborgen door een prudent beleid waarbij een groot deel van het financiële vermogen is gereserveerd voor het kunnen voldoen aan bestaande en toekomstige uitkeringsverplichtingen. Jaarlijks wordt er een budget ter verwezenlijking van de doelstellingen vastgesteld. Het financiële vermogen van de stichting wordt op basis van een adviesovereenkomst beheerd door een vermogensbeheeronderneming die beschikt over de vereiste vergunningen en onder toezicht staat van de autoriteit financiële markten (AFM).
 

Wijze waarop het vermogen wordt besteed

In de regel zal jaarlijks minimaal circa 2% van het kernvermogen worden uitgekeerd conform de doelstellingen van de stichting, met de kanttekening dat zich specifieke situaties kunnen voordoen waarbij deze uitgaven hoger zijn. Dit kan zijn aan specifieke restauratieprojecten, aan het beheer, de instandhouding en het tentoonstellen van de collectie van de stichting. Momenteel is de collectie van de stichting te aanschouwen in het Museum aan het Vrijthof te Maastricht en draagt de stichting via een vaste jaarlijkse bijdrage aan dit museum bij aan de dekking van tentoonstellingskosten en het beheer van de collectie.

 

Zilvercollectie

Sedert 2017 heeft de stichting zich in het bijzonder toegelegd op het uitbreiden en opbouwen van haar verzameling Maastrichts zilveren objecten. In 2017 en 2018 zijn twee importante verzamelingen verworden. Gevoegd bij de reeds eerder aangekochte objectne is een uniekeverzameling ontstaan, die van groot belangs is als Maastrichts cultureel/historisch erfgoed en bestaat uit ca 120 voorwerpen van velerlei aard.

Vanaf het eerste moment is er contact geweest met het Bonnefantenmuseum in Maastricht om te onderzoeken wat de mogelijkheden waren voor een permanente tentoonstelling van de verzameling. Pas toen er duidelijkheid was over de inrichting van een Zilverzaal zijn de besprekingen over de aankopen concreet voortgezet en ultimo 2017 en medio 2018 succesval afgesloten. De stichting is verheugd dat in de maand september 2020 de Zilverzaal gereed zal zijn.

Naast deze investeringen, die uiteraard wel ten koste van het belegde vermogen zijn gegaan, is de stichting in 2018 onverdroten doorgegaan met haar andere doelstellingen: het subsidiëren van de restauratei van kunstvoorwerpen en het onderhouden van familiegraven. Voor de subsidies treft u hieronder de jaarlijkse opgave van de uitgekeerde bijdragen voor nieuw ontvangen en gehonoreerde projecten aan. Dit naast de toegezegde bijdrage aan het Bonnefantenmuseum voor de inrichting van de Zilverzaal van 40.000,=.

Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van september 2019.